1050 گیگ

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

5,150,000 ریال

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

110 گیگ

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

827,000 ریال

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

220 گیگ

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

1,597,000 ریال

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

530 گیگ

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

3,027,000 ریال

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

55 گیگ

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

420,000 ریال

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

8 گیگ

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

189,000 ریال

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

© کلیه حقوق برای rapidcloud محفوظ است.

Powered by RapidCloud v2 | © 2018 RapidCloud. All rights reserved