1000 گیگ حجمی

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

197,000

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

1000 گیگ زماندار

اعتبار زمانی : 25 روز

99,000

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

15 گیگ حجمی

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

17,500

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

15 گیگ زماندار

اعتبار زمانی : 1 روز

11,500

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

200 گیگ حجمی

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

52,200

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

200 گیگ زماندار

اعتبار زمانی : 10 روز

29,900

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

5 گیگ حجمی

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

10,500

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

5 گیگ زماندار

اعتبار زمانی : 1 روز

7,500

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

50 گیگ حجمی

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

26,500

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

50 گیگ زماندار

اعتبار زمانی : 3 روز

17,900

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

85 گیگ حجمی

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

29,500

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

85 گیگ زماندار

اعتبار زمانی : 7 روز

19,500

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

© کلیه حقوق برای rapidcloud محفوظ است. طراحی و پیاده سازی : رونیکا

Powered by RapidCloud v1.1 | تاسیس : 2018