1000 گیگ حجمی

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

216,700

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

1000 گیگ زماندار

اعتبار زمانی : 25 روز

108,900

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

15 گیگ حجمی

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

19,250

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

15 گیگ زماندار

اعتبار زمانی : 1 روز

12,650

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

200 گیگ حجمی

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

57,420

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

200 گیگ زماندار

اعتبار زمانی : 10 روز

32,890

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

5 گیگ حجمی

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

11,550

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

5 گیگ زماندار

اعتبار زمانی : 1 روز

8,250

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

50 گیگ حجمی

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

29,150

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

50 گیگ زماندار

اعتبار زمانی : 3 روز

19,690

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

85 گیگ حجمی

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

32,450

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

85 گیگ زماندار

اعتبار زمانی : 7 روز

21,450

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

© کلیه حقوق برای rapidcloud محفوظ است. طراحی و پیاده سازی : رونیکا

Powered by RapidCloud v1.1 | تاسیس : 2018